Έργα Έργων

Τα επόμενα δύο χρόνια (Οκτώβριος 2017 με Σεπτέμβριο 2019), στο πλαίσιο του OutsideIN θα παραχθούν τα ακόλουθα τέσσερα βασικά αποτελέσματα:

– Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων, το οποίο θα τους βοηθά στη δημιουργία online εκπαιδευτικού υλικού

– Ένα σύνολο εργαλειών, αποτελούμενο από 15 mini-εκπαιδευτικούς πόρους, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των οχτώ βασικών δεξιοτήτων μέσω διασκεδαστικών και ευέλικτων μεθόδων

– Η διαδικυτακή πύλη E-learning του OutsideIN, για την υποστήριξη της on

-line μάθησης των εκπαιδευτών και των ενήλικων εκπαιδευόμενων

– Το Έγγραφο Πολιτικής του OutsideIN, το οποίο θα εξετάζει τις εμπειρίες των εταίρων του έργου στα 5 Κράτη Μέλη, και θα περιλαμβάνει συστάσεις για την αλλαγή πολιτικής, βάσει αυτών των εμπειριών