Εταίροι του έργου

Το OutsideIΝ προσφέρεται από μία ομάδα εταίρων από όλη την Ευρώπη, αποτελούμενη από τους παρακάτω οργανισμούς:

Meath Partnership

Meath Partnership είναι μία κοινοτική οργάνωση υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, επαρχιακών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Κομητεία του Meath. Εστιάζουμε στη βελτίωση των ικανοτήτων των κοινοτήτων μέσω της παροχής υπηρεσιών και της ανάληψης πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επίμονων περιστατικών αποκλεισμού, διαδραματίζοντας έτσι στρατηγικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Κομητείας. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κοινωφελή χαρακτήρα. Όλες μας οι δραστηριότητες βασίζονται σε μία «bottom-up» προσέγγιση, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των ομάδων-στόχων, των πελατών και των τοπικών εταίρων. Είμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος LEADER στην περιοχή μας, και εστιάζουμε στη βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιστικού βιοτικού επιπέδου μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επαρχιακών κοινοτήτων στην Κομητεία του Meath. Η Meath Partnership είναι, επίσης, υπεύθυνη για την εφαρμογή του Social Inclusion and Commnuity Activation Programme (SICAP) στο Meath. Ο ρόλος της Meath Partnership στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στην Κομητεία του Meath εκφράζεται από τους στόχους των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, στις οποίες περιλαμβάνονται δράσεις ευαισθητοποίησης, ανάληψη και ενημέρωση μιας σειράς πρωτοβουλιών, εθελοντικές και κοινοτικές υπηρεσίες προς τους κατοίκους του Meath, υποστήριξη των ατόμων για ένταξη στην αγορά εργασίας και βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω μιας σειράς πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης σε κοινοτικό επίπεδο, και ενθάρρυνση της συμμετοχής σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι δράσεις μας στο πλαίσιο του SICAP εστιάζουν στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων ομάδων στην κοινωνία και την οικονομία. Η Meath Partnership αλληλεπιδρά άμεσα με τις κοινότητες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και εξέλιξη των τοπικών κοινοτικών δομών, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή, δημιουργώντας νέες διατομεακές συνεργασίες με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών ελλείψεων, και καλλιεργώντας την ανεκτικότητα και την πολιστική εκτίμηση. Επιπλέον, η Meath Partnership είναι εθνικά πιστοποιημένος (QQI) πάρχος εκπαίδευσης, ενώ προωθεί και επενδύει στη χρήση της τεχνολογίας για πρόσβαση στις ευκαρίες δια βίου εκπαίδευσης, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αναδεικνύουν στους πελάτες και τις ομάδες-στόχους μας την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

RIGHTCHALLENGE Association

Η RIGHTCHALLENGE Association είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, και του αθλητισμού ως δίαυλους για την επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών.

Ένα από τα δυνατά μας σημεία είναι η διατομεακή μας προσέγγιση και η ικανότητα μας να συνενώνουμε τομείς και κλάδους με ουσιαστικό τρόπο, που μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή. Οι δραστηριότητές μας στον τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν βρεφονηπιακές υπηρεσίες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και τριτοβάθιμα εκπαίδευση, καθώς και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σε αυτά τα επίπεδα, η Rightchallenge Association προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών όπως:

 1. Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και βελτίωση ικανοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης.
 2. Κοινωνική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ανάλυση πολιτικής, στρατηγικό σχεδιασμό, θεσμική ανάπυξη.
 3. Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση επκαιδευτικών προγραμμάτων για νέους και ενήλικές.
 4. Εκπαίδευση δασκάλων και εκπαιδευτών, καθώς και της κοινότητας ως σύνολο.
 5. Έρευνα της αγοράς εργασίας: προώθηση της απασχόλησης, ζητήματα ισότητας των φύλων, διαχείριση διαφορετικότητας, νέοι στην αγορά εργασίας, μέτρα για την ενεργή απασχόληση.
 6. Μετανάστευση, Ενσωμάτωση, και Κοινωνική Δικαιοσύνη: Κοινωνική συμμετοχή, μετανάστευση, ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων, ειρήνη, και αναπτυξιακή εκπαίδευση.
 7. Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνισμός και επιχειρηματικότητα: Τοπικός και περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάλυση πολιτκής, δημιουργικότητα, καινοτομία και στρατηγικός σχεδιασμός μέσω της συνένωσης καινοτόμων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς, καθώς και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
 8. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  Με μία ομάδα εξειδικευμένων σχεδιαστών εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε ποικίλους τομείς, τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη: χαρτογραφηση ενεργειακού τομέα και προοπτικών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, καμπάνιες και ευαισθητοποίηση, καθώς και βιώσιμη ανάπτυξη.
 10. Παρακολούθηση, αξιολόγηση, και εκτίμηση αναγκών: Η αρμόζουσα παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων.
 11. Διάδοση και αξιολόγηση έργων και αποτελεσμάτων: η Rightchallenge Association εξειδικεύεται στη διάδοση των έργων και των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

EURO TRAINING Education Organisation

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining (www.eurotraining.gr) λειτουργεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στους τομείς της Γεωργίας και Υδατοκαλλιέργειας, της Επιχειρηματικότητας, των ICT, της Οικονομικής Διαχείρισης, και του Τουρισμού. Ο Εκ. Οργ. EUROTraining στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων, των οργάνων και των οργανισμών τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Εκ. Οργ. EUROTraining απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό της αγοράς που επιθυμεί να αναβαθμίσει τα προσόντα και τις ικανότητές του. Σε αυτό ανήκουν: άνεργοι, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι βασικές δραστηριότητές του περιλαμβάνουν σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (μικτή μάθηση με τη χρήση ICT), διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια ανθρωπίνων πόρων, εκπαιδευτικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Ο Εκ. Οργ. EUROTraining διατηρεί 3 παραρτήματα με 5 αίθουσες εκπαίδευσης σε τρεις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος), 6 εργαστήρια ICT, εξειδικευμένο εξοπλισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες, βιβλιοθήκες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, σύστημα αξιολόγησης της εκπαίδευσης (ARGUS ERP).

Οι στόχοι μας:

 • η απόκτηση και ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους,
 • η αναβάθμιση και συνεχής ανανέωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων,
 • η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στους νέους,
 • η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

FOUNDACION SIGLO22

Ο FOUNDACION SIGLO22 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι στόχοι που ορίζουν τη δράση του οργανισμού μας είναι οι εξής:

 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών
 • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ατόμων με προβλήματα: ανεργία, φυλετικές διακρίσεις, κλπ.

Έχοντας πάντα τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ως καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε σχετικές ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό και τον κοινωνικό τομέα, συνεισφέροντας στη συνεχή βελτίωση μέσω καινοτόμων έργων που προωθούν την εκπαίδευση και την αλλαγή.
Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου προσωπικού υποβάθρου, που θα στηρίζεται στη συνεχή έρευνα για καινοτομία και συνεργασία, προωθώντας ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ο FOUNDACION SIGLO22

διαθέτει εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με τη μάθηση μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, είτε ως e-learning είτε ως μεικτή μάθηση, όπως επίσης και στη χρήση ενεργών μεθοδολογιών στην εκπαίδευση, ώστε οι εκπαιδευτικές διαδικασίες να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, προσφέροντας πραγματική μάθηση. Εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανώτερη εκπαίδευση, όπως επίσης και την εκπαίδευση ενηλίκων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως επιτάσσουν οι συνθήκες. »

AcrossLimits

Η AcrossLimits είναι μία δυναμική Μαλτέζικη μικρομεσαία επιχείρηση τεχνολογικής έρευνας και συμβουλευτικής, η δράση της οποίας στηρίζεται στους τομείς της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Οι βασικές της δραστηριότητες σχετίζονται με την παροχή λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής (IT) για επιχειρήσεις και κοινωνικούς σκοπούς. Το όρομά μας βασίζεται στο μότο «Καινοτομία για την επίλυση των προκλήσεων του αύριο».
Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2001, ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια, η AcrossLimits έχει διαφοροποιηθεί και πλέον αποτελείται από τρία βασικά τμήματα, της Τεχνολογίας, των Ευρωπαϊκών Έργων, και της Εκπαίδευσης.

Το τμήμα Τεχνολογίας μας εργάζεται στο σχεδιασμό λογισμικού, διαδικτυακών εφαρμογών, εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, παρέχουμε εξειδικευμένη υποστήριξη για τη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και τη μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου.
Η AcrossLimits συμμετέχει άμεσα και βοηθά άλλους οργανισμούς να επωφεληθούν από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, για πάνω από 15 χρόνια. Οι τομείς εξειδίκευσής μας ποικίλουν από καινοτόμα ερευνητικά έργα σε αναπτυξιακά έργα που εστιάζουν σε μεθόδους eLearning, Επιχειρηματικότητας, eHealth και Ψηφιακής Κουλτούρας. Προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής βιωσιμότητας, διαχείρισης έργων, διάδοσης, συγγραφής προτάσεων έργων και υποστήριξης εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά.

Το TrainingMalta.com είναι το εκπαιδευτικό κέντρο της AcrossLimits, το οποίο προσφέρει μικρού μήκους μαθήματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Είμαστε πιστοποιημένο ίδρυμα Πρόσθετης Εκπαίδευσης υπό το Υπουργείο Παιδείας της Μάλτας, και τα μαθήματά μας περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ποιότητας ISO, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, την Επιχειρηματικότητα, τη Ρομποτική και τη χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Δηλώστε online συμμετοχή στα μαθήματα στο www.trainingmalta.com