Σκοποί και Στόχοι

Το έργο OutsideIN εστιάζει στους περιθωριοποιημένους ενήλικες και δημιούργησε εκπαιδευτικούς πόρους και υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αναγνώριση των αναγκών των ενήλικων με την δυσκολότερη πρόσβαση στη διά βίου μάθηση.

Το έργο επίτευξε αυτό τον στόχο:

  • υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται στη δια βίου εκπαίδευση
  • σχεδιάζοντας νέο εκπαιδευτικό υλικό, βασισμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων
  • αναπτύσσοντας και προωθώντας τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιθωριοποιημένες ομάδες, μέσω λιγότερο επίσημων προσεγγίσεων
  • οργανώνοντας τοπικά εκπαιδευτικά φεστιβάλ, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υλικό
  • και, διερευνώντας τις δυνατότητες αναγνώρισης, εκπαίδευσης και προόδου για τις περιθωριοποιημένες ομάδες στις κοινότητές μας.

Το έργο σχεδίασε και ανέπτυξε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν με περιθωριοποιημένες ομάδες. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά και τα Ελληνικά.

Η Accrosslimitts διοργάνωσε ένα Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές στη Μάλτα το 2019, το οποίο προσέφερε πρακτική υποστήριξη για τη δημιουργία και τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων άτυπης εκπαίδευσης. Σαν αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης παράχθηκε μια σειρά νέων εκπαιδευτικών πόρων που μπορούν να «διασπαστούν» σε μεμονωμένα μαθήματα με επιτεύξιμα μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους.